fbpx

Eénmanszaak Selina Verniers handelend onder de naam GELUKSVLINDER en ZEN ZWANGER ZIJN, met vestigingsadres te 9160 Lokeren, Karrenspoorstraat 10 en ondernemingsnummer BE0730743560. Je kan ons bereiken via het e-mailadres info@geluksvlinder.be

Door deze website te gebruiken en een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.


Artikel 1 – Definities

 1. Dienstverlener: Selina Verniers, handelend onder de naam Geluksvlinder en Zen Zwanger Zijn
 2. Klant: De consument of ondernemer of organisatie die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via socialemedia of via e-mail.
 4. Dienst: de diensten die wij leveren:
  1. Fysieke en online groepslessen
  2. Fysieke en online privélessen
  3. Fysieke en online workshops
  4. Fysieke en online trajecten
  5. Fysieke en online opleidingen
  6. Fysieke en online coachings
  7. Yogaweekends
  8. Yogareizen
 5. Producten:
  1. Fysieke producten
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 7. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de aankoop van het goed/ de dienst.
 8. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 10. Website: geluksvlinder.be en www.zenzwangerzijn.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, trainingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via offerte. De losse lessen, workshops, beurtenkaarten, lessenreeksen, online trajecten en jaarabonnementen bieden wij, als Dienstverlener, aan op onze website. Voor aanvragen van privélessen maken wij, als Dienstverlener, een offerte op.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 1. Fysieke en online groepslessen
 2. Fysieke en online privélessen
 3. Fysieke en online workshops
 4. Fysieke en online trajecten
 5. Fysieke en online opleidingen
 6. Fysieke en online coachings
 7. Yogaweekends
 8. Yogareizen
 9. Fysieke producten

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze diensten of producten aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot het gehele lessenpakket dienen te betalen.

4.3. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.


Artikel 5- Annulatiepolicy

Bij deelname aan losse lessen: 

Indien jij, als Klant, een van de fysieke yogalessen dient te annuleren, kan dit kosteloos indien dit meer dan 48 uur voor de sessie wordt doorgegeven aan ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, iets laat weten binnen de 48 uur voorafgaande aan de yogales, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om deze beurt aan te rekenen. Wij, als Dienstverlener, zullen de lessen echter nooit terugbetalen.

Bij deelname aan lessenreeksen gelieve uiterlijk 1 week voor aanvang van de reeks te annuleren. Anders wordt de lessenreeks in rekening gebracht. Als de Klant een les mist in de reeks kan deze ingehaald worden op een ander lesmoment, gedurende de periode dat de reeks loopt en indien er plaats is. Deze regel geldt zolang je niet over je aantal lessen gaat die bij je reeks horen.

Bij deelname aan yogaweekends en yogareizen worden volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd: Bij annulatie van minder dan 72 uur op voorhand zal de totale kostprijs aangerekend worden. Volledige terugbetaling indien je voor 72 uur annuleert.

Wij, als Dienstverlener, behouden het recht , zonder opgave van reden, de les of workshop te annuleren. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht zonder opgave van reden, deelname van een cursist te weigeren.


Artikel 6 – Vergoeding:

6.1. Algemeen

De fysieke producten, losse lessen, workshops, beurtenkaarten, lessenreeksen, online trajecten en jaarabonnementen bieden wij, als Dienstverlener, aan op onze website. De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro. Hierbij wordt er BTW aangerekend. Voor de privélessen maken wij, als Dienstverlener, een factuur op. Deze factuur heeft een termijn van 14 dagen en dient voor de aanvang van de lessen te worden betaald. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten. Indien er toch nog extra kosten zijn, zullen wij, als Dienstverlener, dit steeds duidelijk melden aan jou, als Klant.

6.2. Betaling

6.2.1. Jij, als Klant, dient de meeste van onze goederen en diensten te betalen via de website. Voor onze privélessen zullen wij, als Dienstverlener, een factuur opmaken.

6.2.2. Jij, als Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE11 7360 5749 0348 van ons, als Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.2.4. Wij, als Dienstverlener, betalen nooit aangekochte diensten en producten terug, onder geen enkele voorwaarde. Indien jij als klant niet zou kunnen deelnemen, indien jij als klant belet wordt op één of andere manier, kan de klant mits schriftelijke toestemming van ons als Dienstverlener, de workshop, training, of het aangekochte product of dienst overdragen aan iemand anders.


Artikel 7 – Duurtijd en Levering

7.1. Voor aankoop en verzending van fysieke producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te verzenden binnen een leveringstermijn binnen een termijn van 5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

7.6. Jij, als Klant, hebt ook de mogelijkheid om de fysieke producten te komen afhalen in de yogastudio.


Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen of de dag van levering van een fysiek product.

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online opleidingen en trajecten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, cursussen en programma’s stem jij, als Klant, ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.


Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 10 – Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

11.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

11.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag dat gedekt wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.5. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

11.6 Lichamelijke ongevallen

De Dienstverlener kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

De Klant volgt de lessen op eigen risico. Indien de Klant onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor klanten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de Dienstverlener vóór aanvang van de les geïnformeerd te worden.


Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, mag in geen geval onze gekochte e-books en downloads delen met derden. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om de fysieke kaartensets te kopiëren.

12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.


Artikel 13 – Gegevensverwerking

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens: Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

13.2 Doel en juridische grondslag van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Het afhandelen van jouw bestelling en
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

13.3 Je gegevens worden niet uitgewisseld met derden partijen tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

13.4 Wij, als dienstverlener, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

13.5 De bewaringstermijn is niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten.

13.6 Je hebt het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door ons, als dienstverlener, zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen

.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz… Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 15 – Algemeen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.